Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

Voordelen en diensten : https://www.tapisclean.be voorziet Klanten van :

Inhoud: Alle elementen die de informatie op de Site vormen, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Klanteninformatie: Hierna te noemen "Informatie(s)" die overeenkomen met alle persoonsgegevens die in het bezit kunnen zijn van https://www.tapisclean.be voor het beheer van uw account, relatiebeheer en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "Gegevens die, in welke vorm dan ook, al dan niet rechtstreeks de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).
De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "subverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis als gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website ervan in kennis gesteld dat https://www.tapisclean.be de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle ervan wordt aan de gebruikers van de website gespecificeerd:

Eigenaar Jean-Pol Gauthier - Rue Fétis, 9 5500 Dinant
Verantwoordelijk voor de publicatie: Tapis Clean - info@tapisclean.be
De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Webdigitales - info@webdigitales.be
Hosting : Webflow hosting - 39811th Street, Floor 2, San Francisco, CA 94103
Functionaris voor gegevensbescherming : Jean-Pol Gauthier - info@tapisclean.be

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke Internationale Reglementen. De Klant mag in geen geval de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Gebruik van de site
https://www.tapisclean.be site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site https://www.tapisclean.be worden daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking om technische onderhoudsredenen kan echter worden besloten door
https://www.tapisclean.bedie dan zal trachten de gebruikers vooraf in te lichten over de data en tijdstippen van de interventie. De website https://www.tapisclean.be wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.tapisclean.be verantwoordelijk. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

De website https://www.tapisclean.be is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. https://www.tapisclean.be streeft ernaar om op de site https://www.tapisclean.be site met zo nauwkeurig mogelijke informatie. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die deze informatie verstrekken te wijten zijn.

Alle op de site vermelde informatie
https://www.tapisclean.be website wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk veranderen. Bovendien is de informatie op de site https://www.tapisclean.be site is niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te betreden met recente apparatuur die vrij is van virussen en met een browser die de laatste generatie is. https://www.tapisclean.be wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

. Het doel is een dienst aan te bieden die de beste mate van toegankelijkheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van zijn dienst 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing in de infrastructuur of indien de diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

https://www.tapisclean.be en de host kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur, met name in geval van netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://www.tapisclean.be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : https://www.tapisclean.be.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

https://www.tapisclean.be treedt op als uitgever van de site. https://www.tapisclean.be is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheid van de inhoud die hij publiceert.

https://www.tapisclean.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die bij toegang tot de website aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht https://www.tapisclean.been die het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, dan wel van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

https://www.tapisclean.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://www.tapisclean.be. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. https://www.tapisclean.be behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke op deze site geplaatste inhoud die in strijd is met de in België geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. Indien van toepassing, https://www.tapisclean.be behoudt zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de behandeling van de Persoonsgegevens: Jean-Pol Gauthier. https://www.tapisclean.be wordt vertegenwoordigd door Jean-Pol Gauthier, zijn wettelijke vertegenwoordiger

als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens,
https://www.tapisclean.be verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en cliënten, vanaf de inning van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van de verwerking bij te houden overeenkomstig de realiteit. Wanneer https://www.tapisclean.be verwerkt Persoonsgegevens, https://www.tapisclean.be alle redelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt. https://www.tapisclean.be verwerkt het.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.tapisclean.be kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

- om het browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.

- ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): voor het browsen gebruikte computerapparatuur, IP-adres, (gehasht) wachtwoord

- om het browsen op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens

- om facultatieve tevredenheidsenquêtes te houden over
https://www.tapisclean.be om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op

- om communicatiecampagnes te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www.tapisclean.be verkoopt uw persoonlijke gegevens niet; deze worden uitsluitend gebruikt voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving, Gebruikers van https://www.tapisclean.be hebben de volgende rechten:

- recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van de Gebruikers recht om de persoonsgegevens van de Gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, communicatie of opslag is verboden

- recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c RGPD)

- recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (artikel 21 RGPD)

- recht op overdraagbaarheid van de door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of van een contract (artikel 20 GDPR)

- het recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun dood te bepalen en om te kiezen aan wie deze gegevens worden verstrekt
https://www.tapisclean.be verstrekken (of niet) hun gegevens aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra
https://www.tapisclean.be op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van de Gebruiker, https://www.tapisclean.be verbindt zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve indien de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wil weten hoe
https://www.tapisclean.be zijn Persoonsgegevens gebruikt, de rectificatie ervan vragen of zich tegen de verwerking ervan verzetten, kan de Gebruiker contact opnemen met https://www.tapisclean.be schriftelijk naar het volgende adres:

Jean-Pol Gauthier - DPO, Jean-Pol Gauthier
Rue Fétis, 9 5500 Dinant.

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wil
https://www.tapisclean.be om correctie, bijwerking of verwijdering, waarbij hij zich nauwkeurig identificeert met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Op verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens zijn de verplichtingen van toepassing die gelden voor
https://www.tapisclean.be de wet, met name wat betreft de bewaring of archivering van documenten. Tot slot, de gebruikers van https://www.tapisclean.be kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

https://www.tapisclean.be zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. Echter, https://www.tapisclean.be blijft vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

https://www.tapisclean.be verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en er met name voor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, onder de aandacht wordt gebracht van https://www.tapisclean.bemoet hij de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en hem meedelen welke corrigerende maatregelen hij heeft genomen. Bovendien https://www.tapisclean.be verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van
https://www.tapisclean.be en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven genoemde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen krijgen tot de gegevens van de Gebruikers van
https://www.tapisclean.be De gegevens van de gebruikers zijn voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

8. Kennisgeving van incidenten

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode van transmissie via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Als wij ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij streven ernaar onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun rekening en hen te voorzien van alle informatie die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie over de gebruiker van de site.
https://www.tapisclean.be zonder medeweten van de gebruiker wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van de aankoop van https://www.tapisclean.be en haar rechten zouden de overdracht van deze informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. https://www.tapisclean.be.

Beveiliging

De beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens waarborgen https://www.tapisclean.be gebruikt netwerken die beschermd worden door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens,
https://www.tapisclean.bealle redelijke maatregelen neemt om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internet tags

De website https://www.tapisclean.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.tapisclean.be. De https://www.tapisclean.be heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt hiervoor bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, waarbij u er rekening mee moet houden dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.

9.1. "COOKIES

Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur le navigateur de l’Utilisateur et enregistré au sein du terminal de l’Utilisateur (ex : ordinateur, smartphone), (ci-après « Cookies »). Ce fichier comprend des informations telles que le nom de domaine de l’Utilisateur, le fournisseur d’accès Internet de l’Utilisateur, le système d’exploitation de l’Utilisateur, ainsi que la date et l’heure d’accès. Les Cookies ne risquent en aucun cas d’endommager le terminal de l’Utilisateur.

https://www.tapisclean.be est susceptible de traiter les informations de l’Utilisateur concernant sa visite du Site, telles que les pages consultées, les recherches effectuées. Ces informations permettent à https://www.tapisclean.be d’améliorer le contenu du Site, de la navigation de l’Utilisateur.

Les Cookies facilitant la navigation et/ou la fourniture des services proposés par le Site, l’Utilisateur peut configurer son navigateur pour qu’il lui permette de décider s’il souhaite ou non les accepter de manière à ce que des Cookies soient enregistrés dans le terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. L’Utilisateur peut également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus des Cookies lui soient proposés ponctuellement, avant qu’un Cookie soit susceptible d’être enregistré dans son terminal.
https://www.tapisclean.be informe l’Utilisateur que, dans ce cas, il se peut que les fonctionnalités de son logiciel de navigation ne soient pas toutes disponibles.

Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de Cookies dans son terminal ou son navigateur, ou si l’Utilisateur supprime ceux qui y sont enregistrés, l’Utilisateur est informé que sa navigation et son expérience sur le Site peuvent être limitées. Cela pourrait également être le cas lorsque
https://www.tapisclean.be ou l’un de ses prestataires ne peut pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par le terminal, les paramètres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel le terminal semble connecté à Internet.

Le cas échéant,
https://www.tapisclean.be décline toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé du Site et des services éventuellement proposés par https://www.tapisclean.be, résultant (i) du refus de Cookies par l’Utilisateur (ii) de l’impossibilité pour https://www.tapisclean.be d’enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement du fait du choix de l’Utilisateur. Pour la gestion des Cookies et des choix de l’Utilisateur, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide du navigateur, qui permettra de savoir de quelle manière l’Utilisateur peut modifier ses souhaits en matière de Cookies.

À tout moment, l’Utilisateur peut faire le choix d’exprimer et de modifier ses souhaits en matière de Cookies.
https://www.tapisclean.be pourra en outre faire appel aux services de prestataires externes pour l’aider à recueillir et traiter les informations décrites dans cette section.

Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux Twitter, Facebook, Linkedin et Google Plus figurant sur le Site de
https://www.tapisclean.be ou dans son application mobile et si l’Utilisateur a accepté le dépôt de cookies en poursuivant sa navigation sur le Site Internet ou l’application mobile de https://www.tapisclean.be, Twitter, Facebook, Linkedin et Google Plus peuvent également déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, téléphone portable).

Ces types de cookies ne sont déposés sur vos terminaux qu’à condition que vous y consentiez, en continuant votre navigation sur le Site Internet ou l’application mobile de
https://www.tapisclean.be. À tout moment, l’Utilisateur peut néanmoins revenir sur son consentement à ce que https://www.tapisclean.be dépose ce type de cookies.

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

https://www.tapisclean.be kan soms web beacons (ook bekend als "tags", action tags, single-pixel GIF's, clear GIF's, invisible GIF's en one-to-one GIF's) gebruiken en deze inzetten via een web analytics partner die zich in het buitenland kan bevinden (en dus informatie over hen opslaat, inclusief het IP-adres van de Gebruiker).

Deze bakens worden zowel in de online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site geplaatst.

Deze technologie maakt het mogelijk om
https://www.tapisclean.be om de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), alsook het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over de bezoekers van de Site en andere websites dankzij deze bakens, rapporten opstellen over de activiteit van de Site ter attentie van
https://www.tapisclean.been andere diensten leveren in verband met het gebruik van de Site en het Internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.tapisclean.be is onderworpen aan het Belgische recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend bevoegd de bevoegde rechterlijke instanties van